News Update news บีโอไอจับมือญี่ปุ่นผลักดันเอสเอ็มอี

บีโอไอจับมือญี่ปุ่นผลักดันเอสเอ็มอี

0 Comment

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอี พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึง การหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นรวม 20 ราย ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะตระหนักดีถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จังหวัดมิเอะจึงสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย
นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปว่า บีโอไอจะจัดทำแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัดมิเอะโดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มี MOU ร่วมกันมาเกือบ 5 ปี สำนักงานคาดว่าจะจัดคณะเอสเอ็มอีไทยในสาขาเป้าหมาย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปเยือนจังหวัดมิเอะ ในช่วงกลางปี 2561 โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์
สำหรับจังหวัดมิเอะนั้น มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับบีโอไอมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนของบีโอไอเป็นประจำทุกปี และได้ลงนาม MOU ระหว่างกันในปี 2556 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดมิเอะมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรในการผลิตอาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยก็มีศักยภาพสูงและสามารถเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจกันได้ นอกจากนี้ จังหวัดมิเอะยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งเมดิคัล วัลเลย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีแก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนของไทย – สำนักข่าวไทย